تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
. ♥ミ ღ هنرهای رزمی ღ ミ♥ - اصطلاحات مهم در کیوکوشین

اصطلاحات مهم در کیـوکوشین

مطالبی مهم در باره ی اسامی و اصطلاحات و حرکات و ضربات مختلف

دست و پا و اعداد و نحوه ایستادن و دفاع ها و اعداد و اسامی کاتا ها و .....    

کاتای اول

اجرای کاتای ابتدایی شماره یک کیوکوشین (تایکیوکوسونو ایچ)


thbbjpzeizhn10naziz.jpg


کیای

 ( مفهوم کیای و کاربرد آن در ورزشهای رزمی )

  حتما موقع ضربه زدن یا ضربه خوردن اساتید در باشگاه صدای فریاد آنها را شنیده اید؟ 

به این فریاد که به هنگام تخلیه نفس انجام میگیرد کیای (KIAI) گفته میشود 

 هیجی

انواع داچی (فرم  ایستادن)

یوی داچی یا فودو داچی = به حالت آماده

5vmqupkft2gz4ksz7env.jpg

زن کوتسو داچی = اصلی ترین داچی (ایستادن متمایل به جلو)

wlobz2yuspwlvhlwre0.jpg

کوکوتسو داچی = ایستادن متمایل به عقب

j60nn95kqwznx8osbrwn.jpg

کیبا داچی = نشستن روی اسب

xhk76zq7vh2g903wc2r.jpg

نشست

7dkqvytv72e8yi2vcr6q.jpg

مایی گیری

kbqd6c96rrziw0hnidh.jpg

 مواشی گیری

1okihgjf86nbr1unsunw.jpg

 یوکو گیری

93xuybzq1j211rupv8q8.jpgA
آبیآوُAo
سرآتاماAtama
پاآشیAshi
مچ پاآشی كوبیAshi kubi
جابجائی پاآشی ساباكیAshi sabaki
تعویض پاآشی فومی كائهAshi fumi kae
درو كردن پاآشی بارایAshi barai
چانهآگوAgo
قرمزآكاAka
قرمز برندهآكانوكاچیAka nokachi
بالا روندهآگهAge
جمع بستناوزا تهAwazete
دست دادن با هماكوشوAkushu
دفاع بدون سلاحآی كیAiki
B
رد كردنبارایBaray
طریقت هنرهای رزمیبودوBudo
آئین سامورائیهابوشیدوBushido
چوب دستیبوBo
فرد رزمی كاربودوكاBudo ka
تجزیه و تحلیل کاربردی کاتابونکایBunkai
مركزیت هنرهای رزمیبودكانBudo kan
مبارزه با سای و چوببوسای كومیتهBosai kumite
C
رئیسچوCho
قهوه ایچاCha
وسط . میانچوChu
قسمت میانی . وسطچودانChudan
تذكر - در مورد خطاچوئیChui
گروه میان وزنچوریوكیوChuryo _ kyu
مساویچورتیسوفومیChuritsu fumei
سینه پاچوساكوChusoku
كمربند قهوه ایچایروبیChairobi
D
فرم ایستادنداچیDachi
راه .روشدوDo
لباس تمرین كاراتهدوگیDogi
باشگاه . محل تمریندوجوDojo
درجه (كمربند سیاه به بالا) رُكن. رتبهدانDan
ضد حمله یا پیشقدم شدندآشیDeashi
كاتاهای مربوط به ردة داندان نوكاتاDan no kata
تكنیكهای اساسی ردة داندان نوكی هونDan no kihon dogi on kihon dogion
لباسها را مرتب كنیددوگی اونا شیتهDogi onaoshite
خواهش كردن . بفرمائیددوزوDoze
E
دایرهانEn
ضرب . مشت دورانیاِنكی گیا كوتسوكیEnkei giakotsuki
دایره ایاِنكیEnkei
F
مبارزه . نبردفایتوFighto
محكم . استوارفودوFudo
داور كنارفوكوشینFokoshin
اتفاق یا احضار داوران كنارفوكوشین شوكوFokoshin shoko
دونفرفوتاریFutari
G
گاردگامائهGamae
عدد پنجگوGo
لگد زدنگریGerit - Keri
صورتگامّنGammen
مخالفگیاكوGiaku
پائین - قسمت تحتانیگدانGedan
جریمه خطاگنتن - جنتنGenten
H
پرچمهاتاHata
فرمان شروعهاجیمهHajime
عدد هشتهاچیHachi
شكمهاراhara
عكس قضیه از روبروهانتایHantai
اعلام رای داوران كنارهانتیHantei
تقاضای اعلام رای داوران كنارهانتی اوناگایشیماسHantei onagaishimas
اعلام خطاهانسوكوHansoku
روی پاهایسوكوHaisoku
تیغه داخلی دستهایتوHaito
چپهیداریHidari
قسمت آرنجهیجی - امپیHiji - Empi
باشگاه مركزی (مادر )هُنبوHonbu
زانوهیزاHiza
طحال (پهلو )هیزوHizo
روی دستهیشوHisho
ایستادن موازی پاهاهیكوداچیHiko dachi
دست عكس العملهیكی تهHikite
كف دست در حالت خمیدگی انگشتانهیراكنHiraken
ایستادن پا جفتهیسكو داچیHeisoku dachi
I
نوعی تنفسایبوکیIboki
حركتایدوIdo
عدد یكایچیIchi
تك . منفردایپونIppon
مبارزه تك ضربهایپون كومیتهIppon kumite
ضربه با انگشت اشارهایپون نوکیتهIppon Nukite
ضربه با مفصل انگشت سبابه در حالت خمایشی كنIshiken
مرحله آمادگی برای تامشی واری تختهایچی نی تسوئیتهIchini tsuite
J
عدد10جوJu
نرمیجوJu
آزادجیوJiu
مبارزه آْزادجیو كومیتهJiu kumite
دفاع ضربدری دستجیوجی اوكهJiuji uke
قسمت بالا (فوقانی )جودانJodan
محوطه تمرین و مبارزهجوگایJogai
زمان ساعتجی كانJikan
داخل منطقه تمرین و مسابقهجونایJonai
قسمت فوقانی بدنجوهان شینJohanshin
خودكار . اتوماتیكجی دوJido
K
زردكاKa
خالیكاراKara
اصطلاح مبارزه با دستهای خالیكاراتهKarate
لباس كاراتهكاراته گیKarate gi
هسته . مركزكانKan
شماره 9كیوKyu
هستی . عمیقكوKu
شقیقه . گیجگاهكومه كامیKomekami
پیروزی . برندهكاچیKachi
رئیس مر كز یا سازمانكانچوKancho
موی سر – كاغذكامیKami
حفاظ . گاردكاماتهKamae
گارد دستها كنار سر و بدنكامائیتهKamaeite
اتحاد . همبستگی . انجمنكایKai
فرم - معنای شانه و كتف هم می دهدكاتاKata
تنفسكوكیوKokyu
مج دستكوكنKoken
نوك انگشتان در حالت جمع سرجوجهكی كوKeiko
گردنكوبیKubi
بالا روندهكه اگهKeage
اتحاد انرژیكی آئیKiai
ایستادن بشكل اسب سواریكیبا داچیKiba dachi
نفوذ- نهایت تمركز عضلانی سرعت و قدرتكیمهkime
اتمام كاملكیمه نتKime net
بیضهكین تاماKintama
لگد به بیضهكین گریKingeri
قلابكاكهKake
كفل - انتهای كمركوشیKoshi
پایه . اصلیكی هونKihon
حد فاصل درجه بین دو کمربندکیوKio
كمربندكوشی اوبیKoshi obi
نهائیكیوكوKyoku
حقیقت نهائیكیوكوشینKyoku shin
ایستادن 30- 70 متمایل به پشتكوكوتسو داچیKokutsu dachi
ایستادن مبارزه ای - آزادكومیته داچیKumite dachi
شكستنكانستKanse t
ضربه پا شكنندهكانستسوگریKansetsu geri
یورش . حملهكوگكیKogeki
موفقیت در تامشی واری مسابقاتكانسوئیKansui
عدم حضور در مسابقهكی كنKiken
قسمت تهتانی بدنكاهان شینKahanshin
مشت زدنكوبوشیKobushi
M
راستمیگیMigi
جلومائهMae
خلاف جهت - چرخیدن - برگشتنماواتهMavate
تخته چوب حصیر پیچ شده جهت تمرینماکی واراMakiwara
برگردید سر جایتانمودوتهModote
P
ذهنی آرام و صلح آمیزپنیانPinan
R
احترامریRei
عدد ششروكوRoko
S
عدد سهسانSan
سه مرحله . نبرد سه گانهسانچینSanchin
انتهای مفصل انگشت در حالت گره شدهسیكنSeiken
ساق پاسونSune
پشتسِنا كاSenaka
استخوان ترقوهساكوتسوSakotsu
نشستن دو زانوسیزاSiza
از خارجسوتوSoto
معلم . استادسن سیSen sei
ارشدسنپایSenpai
سه تائیسامبونSambon (sanbon)
مبارزه سه قدمیسامبون كومیتهSambon kumite
طرفینسایوSayu
اسم كاتا مفهوم اعداد بودائیسی پا یSeipai
اسم كاتا غلبه بر اشرارسین چینSeinchin
اسم كاتا 54 مرحلهسوشی هوSushiho
اسم كاتا به مفهوم شكست دادنسایفاSaifa
حقیقتشینShin
روبروشومنShomen
تیغه خارجی دستشوتوShuto
مسابقهشیایShiai
معكوس . از زیرشیتاShita
چوب بامبو در تمرینات كندوشینایShinai
آئین مذهبی ژاپنیشینتوShinto
عدد هفت 7شی چیShichi
سرداورشیمپانShimpan
پاشنه دستشوتیShotei
سمبل حقیقت - عبادتگاهشین دنShinden
استاد عظیمشینانShinan
رنگ سفیدشیروShiro
فرمهای منتخب - شی تیشیتی كاتاShitei kata
استاد مسلم . دكترشی هانShihan
فرمان اخراج فرد خاطیشیكاكوShiikkaku
داور - لقب داور مسابقهشوشینShushin
اتمام مسابقهشیای شوریوShiai shuryo
نگاه به روبروشومن مویتهShomen muite
احترام به جایگاهشومینی ریٍShomini Rei
ایستادن به شكل كُشتی سوموشیكو داچیShiko dachi
T
دستتهTe
بدنتایTai
طبلتایكوTaiko
تیغه داخل پاتایسوكوTaisoku
منطقه ای در زیر ناف - مركز نیروی كیتاندنTanden
تشك اسفنجیتاتمیTatemi
پرشتوبیTobi
فاصله بین شصت وانگشت سبابه - دهان ببرتوهوToho
سلاح چوبی با یك دستگیره اضافیتونفاTonfo
ضربه مشت مستقیمتسوكیTsuki
اسم كاتا دستهای روانتنشوTensho
ایستادن به شكل مرغ ماهیخوارتسوروآَشی داچیTsuruashi dachi
گرفتن - لباس . پا . دستتسوكامیtesukami
حمله . مهاجمتوریtori
حمله امتیازی نداشت - ناموفقتوری ما سنtori masen
مچ دستته كوبیtekubi
لبه خارجی مشت گره شدهتتسوئیTetsuei
U
ساعداودهUde
داخلاوچیUchi
پشت مفصل سیكناوراكنUraken
فشاریاوساییUsaei
پشتاوشیروUshiro
لگد به پشتاوشیروگریUshirogeri
دفاعاوكهUke
Y
فرمان قطع كردن حركتیامهYame
كنار. پهلویوكوYoko
عدد4یونYon
آمادهیویYoi
لیز خوردنیوری آشیYuri Ashi
انگشتیوبیYubi
آهستهیوكوریYukkuri
مقام نخستیوشوYusho
مبارزات قراردادییاكوسوكوكومیتهYakusoku kumite
Z
تمركزذنZen
ادامه دادنزوكوZoko
ایستادن 30 –70 متمایل به جلوذن كوتسوداچیZenkustsu dachi
هوشیاریذان شینZanshin
حالت نشستن در ذن - چهار زانوذاذنZazen
ضربه با سرزوتسوكیZutsuki
اعداد
ایچییك1
نیدو2
سانسه3
شی - یونچهار4
گوپنج5
روكوشش6
شی چی - ناناهفت7
هاچیهشت8
كیونه9
جوده10
نی جوبیست20
سان جوسی30
یون جوچهل40
یون جوگوچهل و پنج45
كیوجونود90
‌اسامی و اصطلاحات مربوط به ضربات دست (TE WAZA)
سیكن چودان تسوكیضربه پیستونی مشت به قسمت میانیSeiken Chudan Tsuki
سیكن جودان تسوكیضربه پیستونی مشت به قسمت فوقانی بدنSeiken Jodan Tsuki
سیكن اگواوچیضربه به چانه حریف (قوس از بالا)Siken Ago uchi
سیكن كاجی تسوكیضربه دورانی به قسمت میانی بدنseiken Kagi Tsuki
هیچی اوچیضربه با قسمت آرنجHigi Uchi
اوراكن گامّن اوچی (شومن)ضربه با بر آمدگی سیكن از روبرو به صورتUraken Gammen Uchi
اوراكن سایو اوچیضربه با بر آمدگی پشت سیكن به طرفینUraken Sayu Uchi
اوراكن هیزواوچیضربه بابر آمدگی پشت سیكن به قسمت پهلوUraken hizo Uchi
اوراكن مواشی جودان اوچیضربه باپشت سیكن-دورانی به سروگردنUraken mawashi jodon Uchi
شوتوگامّن سوتواوچیضربه تیغه دست از خارج به سر و گردنShuto Gamment soto Uchi
شوتوساكُتسواوچیضربه تیغه دست به ترقوه (به شكل ساتوری)Shuto Sakotsu Uchi
شوتوساكُتسواوچی كُمیضربه با تیغه دست به ترقوهShuto Sakotsu Uchi Komi
شوتوسوهیزُ اوچیضربه تیغه از خارج به پهلوShuto soto hizo Uchi
شوتو گامّن اوچی اوچیضربه تیغه دست از داخل به سر و گردنShuto Gamment Uchi Uchi
تتسوئیتیغه خارجی دست در حالت گره شدهTettsui
نوكیتهنوك انگشت دستNukite
شوتیپاشنه كف دستShotei
كوكن اوچیمچ دست در حالت خمKoken Uchi
هایتواوچیتیغه داخلی دست (عضله شصت دست)Haito Uchi
هیراكنكف دست همراه با خمیدگی انگشتانHiraken
توهو(دهان ببر)فاصله بین شصت دست با انگشت سبابهToho
فرمهای مختلف ایستادن TACHI KATA Stances
هیسُكوداچیایستادن خبردار (پاجفت)Heisoku Dachi
موسوبی داچیایستادن به شكل عدد7 (پاشنه چسبیده)Musubi Dachi
هیكُ داچیپاها به موازات هم نیم برابر عرض شانهHiko Dachi
شی ذن داچیپاها به اندازه عرض شانهShizen Dachi
سوتوهاچی جی داچی(سر پا مایل به بیرون)(So to hachiji Dagi )
اوچی ها جی داچیپاها به اندازه عرض شانه (سرپا مایل به داخل)Uchihachigi Dachi
سانچین داچیایستادن به شكل ساعت شنیSanchin Dachi
ذنكو تسو داچیایستادن متمایل به جلوZenkutsu Dachi
كیبا داچیایستادن به شكل سوار بر اسبKiba Dachi
تسوروآشی داچیایستادن به شكل مرغ ماهیخوارTsuruashi Dachi
كو كوتسوداچیایستادن متمایل به پشتKokutsu Dachi
نكوآشی داچیایستادن پا گربه ایNekoashi Dachi
كاكه آشی داچیایستادن متقاطع پاهاKakeashi Dachi
كومیته داچیایستادن در فرم مبارزه آزادKumite Dachi
اسامی كاتا های كیوكوشین KATA
تای کیوکو سونو ایچی, نی , سانTaikyoku son ichi , ni , san
سوكوگی تای کیوکو سونو ایچی , نی , سانSokugi Taikyoku sono ichi,ni,san
سوكوگی تای کیوکو سونو یونSokugi Taikyoku sono yon -Iko3
پینان سونوایچی , نی, سان ,یون, گوPinan sono ichi,ni,san,yon,Go
سانچین نوكاتاSanchin no Kata
تنشوTensho
سانچین تنشوSanchin Tensho-Iko3
ان تنشوEn Tensho -Iko3
تسوكی نوكاتاTesuki No Kata
یانتسوYantsu
گكی سای دایGe Ki Sai Dai
گكی سای شوGe Ki Sai Sho
سایفا -سای هاSaifa -Saiha
سی پایSei Pai
گاریوGaryu
سین چینSein Chin
كان كوKan Ku
سوشی هوSushi ho
نرمش

 • ( هر حركت 10 مرتبه )
 • سانچین داچی – یوی- كامائیته : سیكن چودان سوكی – سیكن جودان سوكی –اوراكن شومن اوچی – اوراكن سایو اوچی – اوراكن مواشی جودان اوچی – سیكن آگو اوچی
 • كیبا داچی –یوی – كامائیته : اوراكن شیتا اوچی – هیجی جودان سوتو اوچی –هیجی جودان آگه اوچی – هیجی اوروشی اوچی
 • یوی داچی : ایبوكی سان كای
 • هیداری سانچین داچی – یوی – كامائیته : سیكن جودان اوكه – سیكن چودان سوتواوكه – سیكن چودان اوكه - سیكن گدان بارای- سیكن چودان اوچی اوكه–سیكن گدان بارای
 • سانچین داچی – یوی- كامائیته : شوتوگامن سوتو اوچی – شوتوساكوتسوداچی – شوتوساكوتسواوچی كومی- شوتوگامن اوچی اوچی- شوتوسوتوهیزواوچی
 • یوی داچی : ایبوكی سان كای (سه مرتبه)- شین كوكیویوكائی (چهار مرتبه)- مرتب كردن لباس
 • هیدرای زنكوتسوداچی (یون جوگو) : مای كه آگه گری . میگی زنكوتسوداچی (یون جوگو) : مای كه آگه گری
 • هیكوداچی :هیزاگری – های سوكوكسن گری – چوسوكومایگری جودان
 • یوی داچی : ایبون سان كای – مرتب كردن لباس
 • یوی داچی (یون جوگو): یوكوكه آگه گری – كانستسوگری – سوكوتویوكرگری – اوشیرو جودان كه آگه گری – اوشیرو كاكاتوكین گری – اوشیرو كاكاتومواشی گری – نوری
 • یوی داچی : چوسوكو گدان مواشی گری-چوسوكو چودان مواشی گری-چوسوكو جودان مواشی گری- سوتوجودان تای سوكومواشی كه آگه گری – اوچی جودان سوكوتومواشی كه آگه گری
 • یوی داچی : شین كوكیو
 • میگی زنكوتسوداچی (یون جوگو): كاكه اوكه – سیكن چودان گیاكوسوكی . هیدرای زنكوتسوداچی (یون جوگو): كاكه اوكه – سیكن چودان گیاكوسوكی .
 • هیدرای زنكوتسوداچی: نوگاره (4 مرتبه)
 • میگی زنكوتسوداچی: گیاكونوگاره (4 مرتبه)
 • سیزا – ماكسو – آگورا – ماكسویامه – ری- جوگای

اسامی و اصطلاحات مربوط به دفاع های دست - UKE - BLOCKS
جودان اوكهدفاع فوقانی (قسمت سر و گردن)Jodan Uke
چودان سو تو اوكهدفاع میانی (حركت از خارج بدن)Chudan Soto Uke
چودان اوچی اوكهدفاع میانی (حركت از داخل بدن)Chudan Uchi Uke
گدان بارایرد كردن ضربه از قسمت پائینGedan Bari
اوچی اوكه گدان بارایدفاع همزمان با دو دستUchi Uke Gedan Barai
موروته اوكهدفاع از داخل با كمك دست عكس العملMorote Uke
مواشی اوكهدفاع دورانی (جهت اجرای تنفس )Mawashi Uke
شوتومواشی اوكهدفاع دورانی با تیغه دستShuto mawashi Uke
كوكن او كهدفاع با مچ دستKoken Uke
هایتواوكهدفاع با تیغه داخلی دستHaito Uke
جیوجی اوكهدفاع هر دو دست بصورت ضربدریJyuji Uke
كاكه اوكهدفاع خمیده مچ دست به شكل قلابKake Uke
شناخت سیستم های تولید انرژی

از نظر عملی، نحوه تمرینات یک دونده 100 متر با یک دونده 5000 متر کاملا متفاوت می باشد . برای یک فعالیتی نظیر یک دوی 100 متر ، ورزشکار نیاز به 45 تا 60 لیتر اکسیژن در دقیقه دارد. بعبارت دیگر اگر 100 متر در 10 ثانیه پیموده شود ، فرد مذکور به 8 تا 10 لیتر اکسیژن احتیاج دارد و بفرض محال اگر ورزشکار بتواند از عهده دریافت آن براید، به دو تا سه دقیقه وقت نیاز دارد تا بتواند به مصرف اکسیژن خود سرعت دهد و بعبارتی به حالت پایدار برسد؛ در صورتیکه در دوی 5000 متر ، ورزشکار نه تنها به اکسیژن کمتری در دقیقه نیاز دارد، بلکه چون طی مسافت مذکور در زمان بیشتری بطول می انجامد دونده می تواند به حالت پایدار در امر تنفس برسد و با کمبود اکسیژن مواجه نشود.
انرژی 
بزبان عامیانه « انرژی» به زور، قدرت، نیرو و غیره اطلاق می شود ولی از دیدگاه ورزشی ، انرژی را می توان به توانائی انجام کار ورزشی ( انقباض عضلانی ) تعبیر نمود. اینکـه چگونـه ایـن انرژی تولید می شود، اساس بحث را در این قسمت تشکیل می دهد . انرژی که از سوختن مواد غذایی حاصل می شود مستقیما" برای انقباض عضلانی بکار گرفته نمی شود بلکه صرف ساختن یک ماده شیمیایی بنام آدنوزین تری فسفات( Triphosphate adenosine) میگرددکه به شکل ATP نشان داده می شود ، این ماده در سلولهای عضلانی بصورت ذخیره موجود می باشد و بعنوان سوخت در اختیار سلولهای عضلانی قرار می گیرد . ATP یک ترکیب شمیائی بسیار پیچیده است که از یک مولوکول آدنوزین ( که یک ترکیب قند دار است) و سه گروه سه گروه فسفات تشکیل شده است . به این معنی که با شکستن هر یک از این پیوندها – که به پیوندهای پر انرژی موسومند- و آزاد شدن یک گروه فسفات، مقدار زیادی انرژی آزاد می شود ؛ به نحوی که از کل مولکول چیزی در حدود 8000 تا 12000 کالری انرژی بدست می آید .
سیستم های مولد انرژی بدن
هر نوع فعالیتی که انجام دهید یا از سیستم هوازی( Aerobic ) کسب انرژی می نماید، یا از طریق سیستم غیر هوازی و یا از ترکیبی از این دو سیستم . وظیفه مربی ابتدا آن است که مشخص نماید در رشته ا ی که تدریس می کند چه سیستمی بیشتر نقش تولید انرژی را دارد تا با توجه به آن برنامه تنظیمی صحیحی را پی ریزی نماید. بطور کلی دو سیستم در بدن تولید انرژی می نمایند . این دو سیستم عبارتند از:
سیستم غیر هوازی
سیستم هوازی
بعد از یک فعالیت شدید و کوتاه مدت ، بدن می تواند از طریق استراحت های حساب شده، دوباره ATP تولید نماید. درصد تولید ATP ( از طریق سیستم PC – ATP )/ میزان استراحت بر حسب ثانیه بمقدار ناچیز 
به مقدار نا چیز < زیر 10 ثانیه
50 < زیر 30 ثانیه
75 < زیر 60 ثانیه
88 < زیر 90 ثانیه
94 < زیر 120 ثانیه
100 < بالای 120 ثانیه
الف – سیستم PC - ATP : این سیستم برای کلیه فعالیتهائی که با شدت، قدرت و سرعت بسیار زیادی که زمان اجرای آن کمتر از 10 ثانیه باشد توام هستند ، تولیدATP می نماید مانند انواع پرتابها در دو و میدانی ، فعالیتهای شدید و کوتاه مدت در والیبال ، بسکتبال ، کشتی و ورزشهای رزمی . مقدار انرژی حاصل از این سیستم در مقایسه با سیستم هوازی ناچیز است و ضمنا" مواد زائد حاصل از واکنشهای این سیستم هم ناچیز است. این سیستم بدون استفاده از اکسیژن انرژی تولید می نماید. انرژی حاصل از ATP سبب می شود که رشته های عضلانی بر روی هم سر خورده ، انقباض عضلانی بوجود آید . کراتین فسفات ( CP ) از نظر آزاد کردن انرژی شبیه ATP عمل می کند . عدهای از محققین این عقیده را دارند که بعد از 10 تا 30 ثانیه CP شکسته شده ، انرژی حاصل از صرف ساختن ATP می شود؛ بعبارت دیگر سیستم PC – ATP در فعالیتهای شدیدی که به مدت 30 ثانیه طول می کشد ، تولید انرژی مینماید . بنابراین با استراحت های كوتاه (حداكثر 120 ثانیه) می توان از خستگی های مفرط حین تمرین جلوگیری كرد.

موفق باشید

.n


برچسب ها: اصطلاحات مهم در کیوکوشین، مهدی كافی لاله، تبریز كاراته، هنرهای رزمی، رزمی لاله، آموزش كاراته اصطلاحات پایه، اموزش دفاع شخصی به صورت تصویری،

تاریخ : چهارشنبه 20 شهریور 1392 | 13:33 | نویسنده : مهدی كافی لاله | نظـــر یادتــون نــره