تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
. ♥ミ ღ هنرهای رزمی ღ ミ♥ - تاریخچه به وجود آمدن هنرهای رزمی!

تاریخچه به وجود آمدن هنرهای رزمی!

0qqcb2tijwjjffet3.jpg

هرچند تاریخ هنرهای رزمی پیچیده بوده و چندان با دقت ثبت نشده است، اما آثار و شواهدی 

که از هنرهای رزمی اولیه در دست است نشان میدهد که ازابتداشکلهای فراوانی ازهنرهای 

رزمی وجود داشته است و هرکدام به طور جداگانه آغازشده و شکل گرفته اند.امابه طورکلی، 

بعضی تمدنهای خاص، تاثیر فراوان و بیشتری بر شکل گیری هنرهای رزمی داشته اند. 

تاریخ هنرهای رزمی معاصربیشتر به فرهنگ آسیایی نسبت داده میشودامادرحقیقت هزاران 

سال است که در هر سرزمین، اشکال مختلفی از هنرهای رزمی وجود داشته و دارد. در یونان 

و روم باستان شکلی از هنر رزمی به نام پانکراسیون (Pankration) وجود داشته است که هنر 

قدرت محض بوده است. این هنر شامل ترکیبی ازشیوه های مبارزه مانندکشتی،پرتاب قلاب 

و گرز و تور افکنی بوده است. همچنین از تکنیکهای مشت زنی نیز در آن استفاده میشده 

است.قدیمی ترین مدرک ازوجودپانکراسیون به 700 سال قبل ازمیلادبرمیگردد امانشانه هایی 

وجوددارد که این هنر رزمی مدت بسیاری قبل از این دوره نیز وجود داشته است و هنوز هم در 

یونان به آن پرداخته میشود.

کشتی سامبو(Sambo)، که در سال 1938 توسط کمیته فرهنگ سلامت جسمی در اتحاد 

جماهیرشوروی به عنوان یک ورزش شناخته شد نیز ریشه در دوران باستان دارد و این شیوه 

مبارزه درحال حاضر درارتش روسیه برای مبارزه تن به تن تدریس میشود.درحال حاضرسامبو 

روسی توسط فدراسیون جهانی کشتی آماتوری، به عنوان یکی از سه روش بین المللی 

کشتی شناخته شده است و روز به روز محبوبیت بیشتری مییابد.

7xf0kwbjr6h69tb7rx00.gif

رومیان باستان هم با شیوه ای متفاوت به هنرهای رزمی میپرداختند. آموزش هنرهای رزمی 

رومی شامل تدریس تلفیقی از سلاحها و سپرها با حرکات بدنی است. دلیل این کار نیز واضح 

است، مسابقات مهارتهای جنگی آن زمان معمولا به مرگ ختم میشد و حریف لزوما انسان 

نبود. رومیان باستان از تماشای نبرد منجر به مرگ انسان و جانوران وحشی بسیار لذت 

میبردند! این شیوه مبارزه، استفاده از اسلحه را ضروری میکرد و در عین حال موجب پیدایش 

تکنیکهای رزمی بسیار موثری شد که در طول زمان همچنان کارآمد باقی مانده اند. 

علی رغم اینکه بیشتر تمدنها به نوعی از هنرهای رزمی میپرداخته اند، اکثر روشهای معاصر 

مبارزه تن به تن، ریشه در فرهنگ آسیایی دارد. با توجه به پیشینه هنرهای رزمی در چین که

به حدود 5000 سال قبل از میلاد برمیگردد، شکی نیست که نقش چین در شکل گیری این 

فنون بسیار پر اهمیت بوده است. هرچند مورخین بسیاری از تکنیکهای رزمی چینی را به

بودی دارما (Bodhidharma) راهب هندی - شخصی که آیین ذن بودیسم را به چین آورد - 

نسبت میدهند، مدتها قبل از آمدن او، در چین باستان به انجام حرکات و فنون رزمی پرداخته 

میشده است و البته نباید نقش بودی دارما را در پیشبرد و حفظ فنون هنرهای رزمی چین 

نادیده گرفت.

تاثیر ژاپن نیز بر هنرهای رزمی بسیار قابل توجه بوده است. کاراته، که در اصل در اوکیناوا

(Okinawa) به وجود آمده است، در سال 1921 در ژاپن به رسمیت شناخته شد اما مدتها قبل 

از آن به ژاپن رسیده و به کار میرفت. کیودو (Kyudo)، یا روش کمانگیری، یکی از قدیمی ترین 

هنرهای رزمی شناخته شده در ژاپن است و نوعی تیر اندازی با کمان است که حدود 2000 

سال قبل به حد کمال رسیده و امروز نیز ورزشی زنده و پرطرفدار است. 

ورزشهای موثر کره بر هنرهای رزمی عبارتند از تای کوون دو (Tae Kwon Do) و هاپکیدو

(Hapkido). قدمت تای کوون دو به 1300 سال قبل برمیگردد و قدیمی ترین هنر رزمی زنده کره 

است. در این روش، بسیاری از فنون و فلسفه چینی دیده میشود که توسط راهبان بودایی که 

ابتدا در چین آموزش دیده بودند، به کره منتقل شده اند. 

تاریخ هنرهای رزمی به اندازه شیوه های آن، متنوع و گوناگون است. اما یک عامل مشترک در 

بین تمام آنها وجود دارد و آن نیاز به دفاع شخصی است. بعضی از این فنون بسیار عملی تر از 

انواع دیگر آن هستند اما میتوان گفت که هر هنر رزمی به مبارز این امکان رامیدهدتاباروشی 

متمایز و موثر به دفاع ازخود بپردازد. هنرهای رزمی سنتی به دو دسته ملایم و خشن تقسیم 

میشوند البته هر دو دسته دارای عناصری از روش دیگر را در خود دارندواین قاعده کلی واصلی 

هر ورزش است که آنرا در دسته ملایم یا خشن جای میدهد. 

تای کووان دو،باطرز قرارگیری خشک ومحکم وضربه های قدرتمند سبکی خشن شناخته 

میشود.مبارز طرفدار این روش،حمله ها را با سرعت وقدرت جواب میدهدوباپیش قدم شدن 

درحرکت،کنترل مبارزه را به دست میگیرد. تای چی چوان (Tai Chi Chuan) برای فنون نرم و 

طفره آمیزششهرت دارد که خشونت را نه با زور که با برگرداندن نامحسوس حرکت به سمت 

حریف،جوابمیدهد.درواقع اصطلاح ملایم و خشن ربطی به موثر بودن حرکات برای برنده شدن 

در مبارزه ندارد بلکه به شیوه تفکر حاکم بر کل آن دلالت میکند.

بیشتر فنون بسیار موثر رزمی ترکیبی از هردودسته هستند و بادرهم آمیختن عناصری ازهر 

دو روش، به شیوه ای بسیار کارآمددردفاع شخصی مبدل میشوند.روش مدرن مبارزه،درتقابل 

باروش سنتی هنرهای رزمی،عناصری راازهنرهای متفاوت رزهی باهم ترکیب کرده وبه روش 

عملی دیگری دردفاع شخصی دست یافته اند.درسبک جیت کوندو(Jeet Kune Do)ازاین دیدگاه 

درشکل دادن به فنون رزمی استفاده شده است.درک این مطلب بسیاراهمیت داردکه پرداختن 

صرف به فقط یک آیین رزمی برخلاف شیوه دفاع شخصی است که درروشهای مبارزه تن به تن 

مدرن به کار میرود. گرفتن عناصر عملی از هر روش مبارزه و تبدیل آنها به یک روش شخصی، 

چیزی است که سبک جیت کوندو آموزش میدهد. حفظ انعطاف در مبارزه و خشک و قابل پیش 

بینی نبودن حرکات به حرکاتی نرم وخودانگیخته منجر میشود.درک روشهای ملایم و خشن به 

مبارز این امکان را میدهد که در مراحل مختلف مبارزه خلاقانه عمل کند. 

انواع هنرهای رزمی آسیایی که امروز مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از : 

• دو (Do) : روش، شیوه، راه رسیدن به دیدگاه شخصی. 

• جیتسو (Jitsu) : فنون و تکنیکها (در هنر مبارزه). 

• آیکیدو (Aikido) :فن شجاعت و هماهنگی،هنری رزمی شامل قفل شدنها،حرکات سریع، 

پرتابها و هماهنگ سازی. 

• آیکی جیتسو (Aikijitsu) : روشی مانند آیکیدو با تاکید بر تکنیک. 

• بوجوتسو (Bujutsu) : هنرهای مبارزه در رده جنگجویان ژاپنی. 

• بوشیدو (Bushido) : شیوه جنگجویانه. 

• گوشین (Goshin) : دفاع شخصی (محافظت از بدن). 

• گوشین جیتسو (Goshin Jitsu) : فنون دفاع شخصی. 

• جودو (Judo) : ورزشی رزمی بر مبنای پرتاب کردن بدن به سمت مخالف و در زبان عامیانه 

"جا خالی دادن" و کنار کشیدن از ضربه حریف برای رسیدن به پیروزی. جودو در بین هنرهای 

رزمی ملایم قرار گرفته است. 

• جوجیتسو (Jujitsu) : نوع دیگری از روش ملایم مبارزه شامل کنار کشیدنها و قفل شدنها. 

• کاراته (Karate) : روش مبارزه با دست خالی و شامل ضربه های سریع دست و پا. 

• کمپو (Kempo) : روش مشت زنی. 

• کندو (Kendo) : ورزش شمشیر زنی ژاپنی. 

• تای کوون دو (Tae Kwon Do) : روش مبارزه کره ای شامل ضربه ها و به معنی روش 

استفاده از دست و پا.

موفق باشید

.n

برچسب ها: تاریخچه به وجود آمدن هنرهای رزمی!، ارتباط اخلاق و تمرینات در هنرهای رزمی، عكس های متحرك رزمی، تصاویر: ورزش رزمی نینجا بانوان، ورزش رزمی، ورزش رزمی نینجوتسو (نینجا) بانوان، سجاد حیاتی لاله،

تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 23:16 | نویسنده : مهدی كافی لاله | نظـــــر یـادتــون نـره