تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
. ♥ミ ღ هنرهای رزمی ღ ミ♥ - كیو كوشین كاراته جهان

بنیان گذار كیو كوشین كاراته جهـانبه نـام خـدا

سوگند نامه کن شین کان کاراته

ما خدا را شکر می گوئیم، به خاطـر اینکه به ما بدنی با قــدرت، روحو روان واقـعی عطا کرده، 

تلاش می کنیم، روز به روز قدرت واقعیرا، با قــوی کــردن قــلب و روح بـدست آوریم.

راه راستین کـاراته رامی پیماییم، که در جامعه مفید واقع شویم.

ما قلب رئوف و آداب و رسوم صحیح را دوست داشته، تلاش می کنیمدرستی وحقیقت و 

راه دفاع کردن رابه صلح جهانی پیوند دهیم. ما بـاساختن جسم و روح و با پرورش قلب 

احساس هـمدیگر را باور کردهو با تلاش همـدیگر راه قــدرت واقـعی را به بـی نهـایت 

می رسانیم وتاجان دربدن داریم ضوابط مربوط به کـن شیـن کـان کـاراته رارعایت خواهیم کرد.

نكته های كـاراته


کاراته با تواضع شروع می شود و با تواضع به پایان می رسد ، پس بنابراین همیشه متواضع 

باشیدراز پنهان کاراته در حصول تجربه استفراگیری هنر های رزمی همچون صعود از 

سراشیبی است ،لذا به تلاشی فراوان و بی وقفه احتیاج دارددر هنر های رزمی ، اینکه هدف 

پیروزی باشد اهمیت دارد ، با این همه انگیزه ی مبارزه نباید انگیزه خصوصی باشدکار هنرهای 

رزمی کاری است همگانی ،و درآن خودخواهی روانیستماهرترین مدافعان،بهترین مهاجمانند

در هنر های رزمی تامل و تفکر درباره ی کارهای گذشته به مهارت در کارهای بعدی می انجامد

آیین و قوائد رااول در خود بررسی کنید و سپس به تمرین مداوم آن بپردازید.

نظم در سبكهـای كـاراته

نظـم

یکی از موضوعاتی که در کلاسهای کن شین کان کاراته از اصالت و ریشه عمیقبرخوردار است 

رعایت نظم و ترتیب و اطاعت از قانون میباشد، به همین خاطر کلیه اسامی و تمرینات مطابق 

استاندارد سازمان جهانی کن شین کان کاراته ژاپن انجام می گیرد.

زیر بنا و مکمل انظباط احترام است احترام به درجات بالا و مربی اهمیت ویژه ای در کاراته دارد 

حتی کسی که یک روز زودتر لباس کاراته (گی) پوشیده باشدبایستی از طرف دیگرانی که 

بعد از او آمده اند مورد احترام قرار گیرد ترتیب درجه بندی و کمربند ها نیز بر اساس اصل احترام 

و توجیه سابقه کاراته بنا شده است بسیار ضروریست که یک کمربند زرد به سبز به قهوه ای 

والی آخر .... احترام بگذارند.

هنگامی که یک درجه بالا وارد کلاس می شود و اوس میکند همگی افراد حاضر در کلاس باید 

به او اوس بدهند و موقع ورود استاد  ارشد ترین فرد با گفتن کلمه یامه همه حاضرین را متوجه 

حضور استاد کرده و متعاقب آن با گفتن کلمه یوی همه به حالت یوی رفته و با صدائی رسا 

می گوید سن سی ری یاشیهان ری و همگی پیرو او با گفتن اوس و تعظیم ورود استاد به 

کلاس را خوش آمد میگویند

كاتا چیست

كاتا مجموعه ای از تکنیک های کاراته است که به شکلی خاص با یکدیگر ترکیب شده و 

جنبه مبارزه با یک یا چند حریف فرضی را دارد و از این جهت ، نوعی تمرین فکری و ذهنی 

نیز تلقی می شود .کاتا، همواره با احترام  ( ری ) شروع شده و با احترام نیز پایان می یابد. 

کاتا ، همچنین ، همواره با دفاع شروع شده و اغلب با دفاع نیز تمام می شو د ، و از این 

جهت دارای پیام های اخلاقی و انسان دوستانه ارزشمندی است که مورد تائید اسلام نیز 

می باشد .استاد (( کانازاوا ) در مقدمه کتاب (( کاتاهای بین المللی شوتوکان کاراته )) 

چنین می نگارد :( کاتا ها میراث به جا مانده اساتیدی هستند که این تکنیک ها را از طریق 

تمرینات فرساینده ، رویارویی های شخصی و تجارت روحی و عاطفی ، کسب و ابداع کرده اند 

در نتیجه علاوه بر تکنیک های مبارزه ای مورد استفاده در رویارویی های واقعی ، کاراته دارای 

شکلی از ژیمناستیک به منظور بدنسازی و نیز فلسفه کشته است . مبارزه با یک حریف 

خیالی در کاتا ، مبارزه ای شخصی و انفرادی بوده و تنها از طریق این شکل تمرین ذهنی 

است که هنر رزمی ارزش می یابد . ))

(( کاتا جز کاملی از آموزش هنرهای رزمی می باشد که یاد گیری شکل ابتدایی آن با

عملی می باشدDOJOاجرای مکرر و انفرادی حرکات ، تحت نظر استاد در مکان تمریناجرای 

کاتا به منظور نمایش نمی باشد بلکه برای کمک به خویشتن از طریق مطالعه آن برای 

پیشرفت قابلیت هایمان در کومیته و بعد ها در کاربرد علمی آن در یک برخورد واقعی میباشد. 

بنابر این ماهیت کاتا زیبایی حرکات آن نیست ، بلکه کارائی و حرکات آن نیست ، بلکه کارائی 

حرکات آن است . هنگامی که اجرا کننده کاتا بتواند ارتباط زیبایی  و قدرت را با حرکات بیان 

نماید و بویژه قادر باشد همان احساس را در بیننده به وجود آورد ، می توان گفت که وی بر کاتا 

تسلط دارد .

اگر ما کاراته را به عنوان فرمی از دفاع شخصی قلمداد نماییم ، باید تلاش کنیم تا بقیه کاتاها 

را نیز فراگیریم ، چون تمام تکنیک ها فقط در یک کاتا موجود نمی باشد.

كومیتـه چیست

در اجرای کاتا ما بایک یا چند حریف فرضی مواجه می شویم و فقط حرکات بدن و استفاده 

گستردهای از تکنیک های حمله ای و دفاعی حریف را می آموزیم . در حالی که در کومیته 

ما کاربرد تکنیک های موجود در کاتا بر علیه یک یا چند حریف را می آموزیم . پس کومیته 

کارکردن کاتا با فواصل مختلف و در نواحی مختلف بدن حریف می باشد . بدین لحاظ اهمیت 

کاتا و کومیته را در قیاس می توان به دو چرخ یک گاری تشبیه نمود ...

در مجموع کومیته به دو گروه تقسیم بندی شده است :

 YAKUSOKU KUMITE 1- یاکوسوکو کومیته     
       
که در این روش تکنیک ها و نواحی مورد حمله از پیش تعیین شده می باشد .

JIYU KUMITE    2- جیو کومیته       
            
که در این روش ، قابلیت افراد در حملات و دفاع ها ، آزاد می باشد .

یاکوسوکو کومیته دارای تمایزاتی به شرح ذیل است :

الف) کومیته ای که تاکید بر آْموزش تکنیک های اصلی دارد .

ب ) کومیته ای اجرای مناسب تکنیک های اساسی را ارزیابی می کند .

 MAAI پ) کومیته ای که مهمترین اص.ل اساسی مبارزه مانند زمان بندی فاصله

 و غیره را مد نظر دارد . SABAKI   و جابجایی بدن ساباکی TENSHIN تن شین

جیو کومیته دارای هدف و مرحله نهایی کومیته می باشد حملات و دفاع ها بدون اطلاع 

حریف انجام می گیرند . تسوکی ضربه زدن اوکه ( دفاع کردن ) و گری ( ضربات پا ) باید 

توام با کنترل باشند .
تفاوت كن شین كان كـاراته با دیگر سبكهـای كـاراته

غالب سبکهای کاراته از اصول پایه یکسانی استفاده می کنند مثل : درجه بندی- کمربند- 

لباس سفید- احترام(اوس-)ایستادنها (داچی) ضربات - دفاع و ... ولی تفاوت آنها با یکدیگر 

در چگونگی به کار گیری این اصول می باشد.اصولا سبکهای کاراته را به دو دسته ایپون و 

اوپن یا غیر آزاد و آزاد تقسیم بندی میکنند. کن شین کان کاراته یکی از سبکهای اولیه و 

اصلی گروه آزاد (اوپن) است در سبک کن شین کان کاراته توجه خاصی روی قدرتبدنی و 

استقامت جسمانی وجود دارد از این رو بعد ازگذشت چند سال هنرجوی کن شین کان 

کاراته دارای اندامی تنومند و عضلاتی بسیار قوی و قدرت بدنی زیادی خواهد شد. البته 

علاوه برمسائل جسمانی درابعاد معنوی اصولی مانند نظم و انضباط،دقت عمل- تمرکزذهنی- 

ادب و احترام - تواضع و فروتنی و دیگر مفاهیم عالیه انسانی و اجتماعی به طور مستمر 

تمرین و آموزش داده می شود.به طوری که در مقیاس عملی افراد رده بالا 

(کسانی که مدارج عالیه را در کاراته دارند)از شخصیت اجتماعی قوی و با اعتماد بنفسی 

برخوردارند، دارای اخلاق نیکو و رفتار پسندیده میباشند و اکثرا در موقعیتهای اجتماعی 

خودشان موفق هستند و غالبا دارای تحصیلات عالیه بوده و از درک و شعور مقبولتری در 

مقایسه با دیگران برخوردارند.

به طور کلی بایستی یا دآور شویم که در تجربه و عمل ثابت گردیده افرادی که به ورزش 

کاراته روی می آورند بعد از چند سال چنان شخصیتی والا و ارزشمند در کنار اندامی زیبا و 

قدرتمند پیدا میکنند که در حالت عادی انتظار چنین پیشرفت هائی از این افراد کمتر مدنظر 

بوده است.امیدوارم در عمل خود شاهدی به مدعاهای ما باشید.

دستیابی به شرایط ویزه معنوی و روانی کاراته مستلزم احاطه بر توانائیهای فیزیکی و جسمی 

است یعنی میبایستی با ممارست و پیگیری مدام اندامهای بدن را به گونه ای پرورش و رشد 

داد تا امکان یادگیری فنون و تکنیکهای پیچیده کاراته فراهم شود.

همه فنون کاراته بر مبنای علمی استوار است یعنی بنیانگذاران و پیشگامان با دقت نظر و 

مطالعه و تحقیق و رفع نواقص هر فن و اصلاح و تکمیل آن در طول سالیان متمادی و مطابقت 

آنها با روشهای علمی. پزشکی و حرکت مفاصل، کاراته را به شیوه امروزین به دست ما 

رسانده اند هرچند گاه نیز یک استاد با دیدی کارشناسانه و ارائه نظری تازه در باب یک یا 

چند حرکت با تکیه بر مفاهیم علمی کاراته را متحول نموده اند کن شین کان کاراته به معنای 

مشت حقیقی و واقعی است و سعی بر این دارد که انسان باغلبه فیزیکی براندامهای 

جسمش ودستیابی به یک قدرت فنی وتوان بدنی فوق العاده بایستی به اعتلای روح وروان 

وابعاد معنوی خودش بپردازد تابه نهایت حقیقت (کمال) برسد چون کلیه اصول کاراته دارای 

منطق علمی است پس یادگیری وآموزش آن نیز بایستی براساس روشهای علمی وریاضی 

وتربیت بدنی صورت گیرد تابهترین بازده وکارائی حاصل شود چه عدم توجه  به مطالب علمی 

ورزش امکان کج روی و وارد آوردن آسیب وناراحتی رابه دنبال خواهد داشت بطور مثال در

حدود 6ماه طول می کشد تاعضلات-تاندونها و مفاصل یک فرد مبتدی از نظر فیزیکی آمادگی 

لازم راپیدا کند تامربی بتواند فنون خاص ودروس اصلی کاراته رابه وی آموزش دهد لازمه این 

مهم حضور مرتب وبی وقفه هنر جو در طول این مدت است البته اگر کسانی سابقه تمرینات 

ورزشی در رشته دیگری را داشته باشند مدت آمادگی جسمانی آنها کاهش خواهد یافت.

موفق باشید.n

برچسب ها: بنیان گذار كیو كوشین كاراته جهـان، بنیان گذار، كیو كوشین كاراته، هنرهای رزمی، تبریز كاراته، كاراته كاران، آموزش كاراته،

تاریخ : یکشنبه 7 دی 1393 | 16:05 | نویسنده : مهدی كافی لاله | نظـــر یــادتــون نــره